walk on wings, tread in air: Tabung Adik Shaherah <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d32934260\x26blogName\x3dwalk+on+wings,+tread+in+air\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_HOSTED\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://www.dianaishak.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://www.dianaishak.com/\x26vt\x3d8062139435797511136', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

SEARCH

CONTACT ME

Diana Ishak @ Green Apple
aveo757@yahoo.com
See my complete profile

TRAFFIC
Visitor Counter
TESTIMONI GREENAARD


Tabung Adik Shaherah
2013-03-26

 

Sedikit information berkenaan adik Shaherah :

1. Down syndrome tahap hyper dan ada masalah saluran pemakanan jadi dia hanya boleh minum susu melalu tiub yg ditebuk pd perut.

2. Dia juga tak boleh berjalan.

3. Ibubapanya sudah bercerai dan kini adik Shaherah dijaga oleh bapanya, En Othman seorang pesara polis. Disebabkan adik Shaherah perlukan jagaan rapi, bapanya terpaksa berhenti kerja.

4. Selain adik shaherah, bapanya perlu menanggung 2 orang anak lelaki yang masih bersekolah berumur 11 dan 13 tahun. Adik Shaherah baru berumur 6 tahun.

Gambar-gambar dibawah diambil dari FB Tabung Adik Shaherah Aktiviti membersihkan rumah Adik Shaherah oleh sekumpulan anak-anak muda yang perihatin.


Bantuan dari segi keperluan Adik Shaherah like pampers, susu, dialu-alukan.
Memandangkan ayahnya sudah tidak bekerja dan adik Shaherah juga mempunya abang-abang yang masih bersekolah, jadi rasanya bantuan kewangan juga diperlukan.

Bantuan boleh disalurkan terus ke akaun Encik Othman

MAYBANK
1140 2185 7118
OTHMAN BIN PADIKUTTY

Boleh hubungi beliau di 016 992 5895


posted by Diana Ishak @ 2:50 PM  
Newer›  ‹Older

ADVERTISINGFOLLOW MEMY BRAND
LABELSMY PREVIOUS POST
MY OLDER POST
TEMPLATE by


BLOGGER