walk on wings, tread in air: Kenapa lahh?????? <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d32934260\x26blogName\x3dwalk+on+wings,+tread+in+air\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_HOSTED\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://www.dianaishak.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://www.dianaishak.com/\x26vt\x3d8062139435797511136', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

SEARCH

CONTACT ME

Diana Ishak @ Green Apple
aveo757@yahoo.com
See my complete profile

TRAFFIC
Visitor Counter
TESTIMONI GREENAARD


Kenapa lahh??????
2010-11-01
Gambar-gambar di sini adalah sebelum saya bertudungAmpun Tengku,

Sebelum patik mencarut dengan lebih lanjut, patik ingin memintak maaf atas kekasaran bahasa patik.

Tapi series patik tak paham apekah motif Tengku menulis sedemikian pelik. Adekah Tengku sedang sakit gigi?

Patik nak menghabiskan sebaris ayat Tengku pun dah hazabullah.

Contohnya pada mesej kedua, baris pertama.
Empat perkataan.
Sukukata pertama....

"Kt"

Apekah itu KT?
Kuala Trengganu kah??

"Kjew"

Kejukah??


"Apew"


Apu kah?
Atau Tengku nak sebut Apam kah?Tolooooooooong lah Tengku.
Janganlah memalukan institusi beraja negara kita dengan menulis ayat-ayat berunsur manja tapi aku ada rasa nak bagi pelempang.

Sekian adanya.


Patik,
Pacal yang hina.

posted by Diana Ishak @ 7:10 PM  
Newer›  ‹Older

ADVERTISINGFOLLOW MEMY BRAND
LABELSMY PREVIOUS POST
MY OLDER POST
TEMPLATE by


BLOGGER