walk on wings, tread in air: Kenapa lahh?????? <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d32934260\x26blogName\x3dwalk+on+wings,+tread+in+air\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_HOSTED\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://www.dianaishak.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://www.dianaishak.com/\x26vt\x3d8062139435797511136', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
CONTACT ME

aveo757@yahoo.com

See my complete profile
TRAFFIC
Visitor Counter
MY VIDEO


TESTIMONI GREENAARD


Kenapa lahh??????
2010-11-01
Gambar-gambar di sini adalah sebelum saya bertudungAmpun Tengku,

Sebelum patik mencarut dengan lebih lanjut, patik ingin memintak maaf atas kekasaran bahasa patik.

Tapi series patik tak paham apekah motif Tengku menulis sedemikian pelik. Adekah Tengku sedang sakit gigi?

Patik nak menghabiskan sebaris ayat Tengku pun dah hazabullah.

Contohnya pada mesej kedua, baris pertama.
Empat perkataan.
Sukukata pertama....

"Kt"

Apekah itu KT?
Kuala Trengganu kah??

"Kjew"

Kejukah??


"Apew"


Apu kah?
Atau Tengku nak sebut Apam kah?Tolooooooooong lah Tengku.
Janganlah memalukan institusi beraja negara kita dengan menulis ayat-ayat berunsur manja tapi aku ada rasa nak bagi pelempang.

Sekian adanya.


Patik,
Pacal yang hina.

posted by Diana Ishak @ 7:10 PM  
Newer›  ‹Older

HIGHLIGHT PROMO

SEARCH

MEDIA CHANNELS
MY PREVIOUS POST
MY OLDER POST
MY TRAVEL DIARY
TEMPLATE by


BLOGGER