walk on wings, tread in air: Vacancy <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d32934260\x26blogName\x3dwalk+on+wings,+tread+in+air\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_HOSTED\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://www.dianaishak.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://www.dianaishak.com/\x26vt\x3d8062139435797511136', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

SEARCH

CONTACT ME

Diana Ishak @ Green Apple
aveo757@yahoo.com
See my complete profile

TRAFFIC
Visitor Counter
TESTIMONI GREENAARD


Vacancy
2012-04-16
Jawatan Kosong/Job Vacancy
 
Sebuah syarikat penyelenggaraan menara telekomunikasi beroperasi di Subang Jaya, Selangor sedang mencari individu yang berkelayakan untuk mengisi kekosongan jawatan seperti berikut :

1 ) Eksekutif sumber manusia/pentadbiran
- Kelayakan ijazah/diploma/stpm.
- Mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya 2 tahun.
- Mahir menggunakan Microsoft Office dan email.

2) Kerani pentadbiran (2 kekosongan)
- Kelayakan diploma/stpm/spm.
- Mahir menggunakan Microsoft Office dan email.

3) Pembantu akaun.
- Kelayakan diploma/stpm/spm.
- Mempunyai pengalaman dalam bidang yang berkaitan.
 
Jika berminat, hantar resume/CV di alamat emel : syuhada_1806@yahoo.com.my
 
Tajuk emel : Jawatan Kosong : _______________
Sebarang pertanyaan boleh berhubung melalui emel di atas.
 
 
 
 
p/s : bukan company aku.
posted by Diana Ishak @ 11:54 AM  
Newer›  ‹Older

ADVERTISINGFOLLOW MEMY BRAND
LABELSMY PREVIOUS POST
MY OLDER POST
TEMPLATE by


BLOGGER