walk on wings, tread in air: Ahmad Sufi <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://draft.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d32934260\x26blogName\x3dwalk+on+wings,+tread+in+air\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_HOSTED\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://www.dianaishak.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://www.dianaishak.com/\x26vt\x3d8062139435797511136', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

SEARCH

CONTACT ME

Diana Ishak @ Green Apple
aveo757@yahoo.com
See my complete profile

TRAFFIC
Visitor Counter
TESTIMONI GREENAARD


Ahmad Sufi
2012-04-03


From: azie nurul
To: aveo757@yahoo.com
Sent: Sunday, April 1, 2012 3:27 PM
Subject: tabung ahmad sufi


Salam kak di...this is my first time emel kak di..tujuannya saya nak mintak bantuan kak di untuk sebarkan mengenai Tabung sumbangan untuk anak kepada kawan saya yang berada di australia.anaknya perlukan bantuan kewangan untuk kos perubatan yang mencecah rm9000 sehari..ini linknya 


https://www.facebook.com/TabungAhmadSufi

Maklumat lanjut mengenai penyakit adik sufi boleh dirujuk di page tersebut.
Cimb:Maya Syuhada bt Suhaimi
14100000462201

Maybank: Juli Yanti Lidia bt Suhaimi
152107010378

BSN: Juli Yanti Lidia bt Suhaimi
14133-41-00000395-4

Ini adalah akaun ibu saudara Ahmad Sufi.
posted by Diana Ishak @ 10:57 AM  
Newer›  ‹Older

ADVERTISINGFOLLOW MEMY BRAND
LABELSMY PREVIOUS POST
MY OLDER POST
TEMPLATE by


BLOGGER