walk on wings, tread in air: Aku memang takde efek lansung bila tengok ni, sebab aku rasa ini bukan satu penghinaan terhadap kita tapi memang budaya sesetengah mereka. <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d32934260\x26blogName\x3dwalk+on+wings,+tread+in+air\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_HOSTED\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://www.dianaishak.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://www.dianaishak.com/\x26vt\x3d8062139435797511136', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

SEARCH

CONTACT ME

Diana Ishak @ Green Apple
aveo757@yahoo.com
See my complete profile

TRAFFIC
Visitor Counter
TESTIMONI GREENAARD


Aku memang takde efek lansung bila tengok ni, sebab aku rasa ini bukan satu penghinaan terhadap kita tapi memang budaya sesetengah mereka.
2011-11-22

Percuma aja loe bakarin bendera kami.
Malaysia kuat bukan pada benderanya dong, tapi pada mentaliti rakyatnya!

Ok, semua boleh teruskan bekerja.
posted by Diana Ishak @ 11:43 AM  
Newer›  ‹Older

ADVERTISINGFOLLOW MEMY BRAND
LABELSMY PREVIOUS POST
MY OLDER POST
TEMPLATE by


BLOGGER