walk on wings, tread in air: Your stupidity does not amaze me <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d32934260\x26blogName\x3dwalk+on+wings,+tread+in+air\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_HOSTED\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://www.dianaishak.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://www.dianaishak.com/\x26vt\x3d8062139435797511136', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

SEARCH

CONTACT ME

Diana Ishak @ Green Apple
aveo757@yahoo.com
See my complete profile

TRAFFIC
Visitor Counter
TESTIMONI GREENAARD


Your stupidity does not amaze me
2011-10-20
Kepada tuan punya "blog" di bawah ini, lain kali kalau nak "nasihat"kan orang, tolongggg tolonglahhhhh TOLONGGGGGGLAH baca betul-betul apa yang aku tulis, extract and digest baru hantar komen. Boleh ye, tolong fahamkan? Sebab kalau aku dah start tolong ajar kau cara-cara nak fahamkan teks, aku takut terus gagap nak membaca lepas ni.Tapi macamana pun kita patut contohi kegigihan avid reader ni yang sanggup create new ID semata-mata nak "nasihat"kan aku. Tang gigih tu kita patut contohi. Tapi kalau setakat gigih je ada, tapi kebijaksaan takde pun tak boleh pergi gak.

Cikgu aku pesan "Berani kenara benar, takut kerana salah".
So, aku pegang peribahasa tu.
Kalau masih rasa takut-takut berani, baik jangan bagi nasihat ye dik.
Sebab bila kita masih ada ketakutan, maknanya kita sendiri tak yakin if apa yang kita buat/cakap/tulis tu betul.

PEACE!
posted by Diana Ishak @ 2:18 PM  
Newer›  ‹Older

ADVERTISINGFOLLOW MEMY BRAND
LABELSMY PREVIOUS POST
MY OLDER POST
TEMPLATE by


BLOGGER