walk on wings, tread in air: Member punya, aku tolong tampal aje. <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d32934260\x26blogName\x3dwalk+on+wings,+tread+in+air\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_HOSTED\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://www.dianaishak.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://www.dianaishak.com/\x26vt\x3d8062139435797511136', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

SEARCH

CONTACT ME

Diana Ishak @ Green Apple
aveo757@yahoo.com
See my complete profile

TRAFFIC
Visitor Counter
TESTIMONI GREENAARD


Member punya, aku tolong tampal aje.
2009-08-24

Langgani jadual Waktu Solat Harian. 1-sms sahaja setiap hari untuk jadual Waktu Solat, hanya RM0.50 sehari untuk jadual Waktu Solat Harian anda. Berguna untuk bulan Ramadan ini, waktu Imsak disertakan.

Langkah Pertama:
Taip JM SOL , hantar ke 33080 untuk mendapatkan jadual harian Waktu Solat.
Contoh: JM SOL KARIM ABDULLLAH

Makluman: Langganan ini dikenakan caj RM0.50/sehari untuk jadual waktu solat dihantar ke mobile phone anda. Hanya RM0.50 bagi 1-sms sahaja sehari untuk jadual waktu solat. Untuk hentikan servis, taip STOP MC SOLAT. Waktu Solat Harian ini adalah berdasarkan kiraan dan semakan JAKIM. Jadual Waktu Solat ini adalah untuk kawasan-kawasan di Malaysia sahaja. Untuk pelanggan prepaid, sila pastikan anda mempunyai nilai kredit tidak kurang daripada RM10 sebelum melanggan servis ini.


Langkah-langkah melanggan Waktu Solat Harian:Contoh skrin yang anda akan perolehi semasa proses melanggan Waktu Solat Harian ini:Nak tau lebih lanjut, email gue : aveo757@yahoo.com


Or please visit http://mc.onesuara.com/
posted by Diana Ishak @ 1:08 AM  
Newer›  ‹Older

ADVERTISINGFOLLOW MEMY BRAND
LABELSMY PREVIOUS POST
MY OLDER POST
TEMPLATE by


BLOGGER