walk on wings, tread in air: Jauh Dirindu <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d32934260\x26blogName\x3dwalk+on+wings,+tread+in+air\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_HOSTED\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://www.dianaishak.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://www.dianaishak.com/\x26vt\x3d8062139435797511136', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
CONTACT ME

aveo757@yahoo.com

See my complete profile
TRAFFIC
MY READING


TESTIMONI GREENAARD


Jauh Dirindu
2009-06-14Tengah-tengah tak sihat ni, aku menambahkan tak sihat di kepala dengan layan lagu-lagu dalam Diana's Listening Folder sambil-sambil buat keje.

Layan sama-sama ok?

Di mana....
Katakan di mana salah silapnya
Ku terasa-rasa hubungan kita
Berubah mengikut masa

Ke mana....
Mana hilang keajaiban itu
Kelembutan serta kemanisan mu
Yang pernah menghias hidup ku

Mengapa kita kini
Saling mengasingkan diri
Kemesraan lalu dingin dan membeku
Tetapi hati tidak dapat dibohongi
Bila saja berjauhan kita kerinduan
Kau dan aku diuji gelombang waktu

Sayang ku....
Biar genting usah berputus terus
Kenangan lalu tak mudah di hapus
Segalanya tersimpan di hati
Jika di takdirkan tak sehaluan lagi
Kau tetap aku ingati
p/s : Mizzy, amacam aku update macam ni, ok?

posted by aveo757 @ 12:42 AM  
Newer›  ‹Older

HIGHLIGHT PROMO

SEARCH

MEDIA CHANNELS
MY PREVIOUS POST
MY OLDER POST
MY TRAVEL DIARY
TEMPLATE by


BLOGGER