walk on wings, tread in air: Tidak bernas idea itu sebenarnya. <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d32934260\x26blogName\x3dwalk+on+wings,+tread+in+air\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_HOSTED\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://www.dianaishak.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://www.dianaishak.com/\x26vt\x3d8062139435797511136', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
CONTACT ME

aveo757@yahoo.com

See my complete profile
TRAFFIC
MY READING


TESTIMONI GREENAARD


Tidak bernas idea itu sebenarnya.
2009-05-14
Barulah En Wan sedar bahawa dengan membawa aku berjumpa kekasih hati di Hong Kong adelah tindakan yang tidak bijak.

Sangat-sangat tidak bijak.

Walaupun aku suka dengan ketidakbijaksanaan dia itu.

Alangkan tak gi 'jumpa' Leslie pun aku angau macam nak mati kat sini everytime tertengok movie dia or terdengar lagu dia. Tu baru TER belum SENGAJA dengar lagu dia, pun aku dah termenung setengah hari.

Inikan pi bawak aku mengadap Leslie siap berpeluk bagai.

Aku sudah kronik.

Inilah kerja saya hari-hari.
Dah tak reti tengok cerita lain.
Kereta pun dah takde lagu lain selain mp3 kekasih hati.

Tolong la azankan telinga aku sikit.
posted by aveo757 @ 10:51 PM  
Newer›  ‹Older

HIGHLIGHT PROMO

SEARCH

MEDIA CHANNELS
MY PREVIOUS POST
MY OLDER POST
MY TRAVEL DIARY
TEMPLATE by


BLOGGER