walk on wings, tread in air: Wan Muhammad Rayyan Akmal <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d32934260\x26blogName\x3dwalk+on+wings,+tread+in+air\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_HOSTED\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://www.dianaishak.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://www.dianaishak.com/\x26vt\x3d8062139435797511136', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
CONTACT ME

aveo757@yahoo.com

See my complete profile
TRAFFIC
MY READING


TESTIMONI GREENAARD


Wan Muhammad Rayyan Akmal
2010-11-04
Gambar-gambar di sini adalah sebelum saya bertudungDiana selamat melahirkan baby lelaki, Rayyan Akmal jam 12.14 tghri, 3 November 2010, berat 1.34kg.

Diana masih lemah, masih belum mampu bergerak sendiri tanpa dipapah. Pain killer sudah ditukar tiga kali berikutan blood pressure Diana yang tidak konsisten sejak selesai operation semalam.

Baby perlukan bantuan pernafasan. Tapi setakat hari ini, baby dalam keadaan stabil.

Mengikut kata Dr, Diana mungkin akan ditahan lebih lama kerana masalah HPT dan proteinuria.

Diana ucapkan terima kasih kepada semua yang mendoakannya dan baby.


Terima kasih.Sent by DiGi from my BlackBerry® Smartphone
posted by aveo757 @ 2:18 PM  
Newer›  ‹Older

HIGHLIGHT PROMO

SEARCH

MEDIA CHANNELS
MY PREVIOUS POST
MY OLDER POST
MY TRAVEL DIARY
TEMPLATE by


BLOGGER