walk on wings, tread in air: Nasihat <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d32934260\x26blogName\x3dwalk+on+wings,+tread+in+air\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_HOSTED\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://www.dianaishak.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://www.dianaishak.com/\x26vt\x3d8062139435797511136', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
CONTACT ME

aveo757@yahoo.com

See my complete profile
TRAFFIC
Visitor Counter
MY VIDEO


TESTIMONI GREENAARD


Nasihat
2010-07-19Reason saya menukar profile pic yang muslimah itu kepada gamba asal adelah kerana ada anonymous yang mengkomen kat blog
"Tukar gamba bertudung tu dah habis buat jahat ke belum?".Maka di sini jawapan saya :

"Saya bertudung sebab lagi senang nak buat jahat daaaa. Orang tak suspek apa-apa, betul tak?".Dah tau tak suka, tapi siap boleh ada dalam FB list aku tu. Series tak paham apa jenis manusia macam ni. Aku nasihatkan kau, renti-rentikan lah stalk aku, sebab aku sangat happening. Silap-silap kalau tak kuat semangat, ko boleh jadi bipolar melihat ke-happening-an life aku.


p/s : aku bukan marah....nasihatttttttt.


posted by Diana Ishak @ 10:13 AM  
Newer›  ‹Older

HIGHLIGHT PROMO

SEARCH

MEDIA CHANNELS
MY PREVIOUS POST
MY OLDER POST
MY TRAVEL DIARY
TEMPLATE by


BLOGGER