walk on wings, tread in air <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d32934260\x26blogName\x3dwalk+on+wings,+tread+in+air\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_HOSTED\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://www.dianaishak.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://www.dianaishak.com/\x26vt\x3d8062139435797511136', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

SEARCH

CONTACT ME

Diana Ishak @ Green Apple
aveo757@yahoo.com
See my complete profile

TRAFFIC
Visitor Counter
TESTIMONI GREENAARD


2010-12-08
Gambar-gambar di sini adalah sebelum saya bertudung


This is taken from someone's blog.
Untuk peringatan kepada diri sendiri.....


Bercakap pasal kenduri, takkan boleh tak cakap pasal jemputan.

Bagi yang dah selalu buat kenduri di rumahnya, tentu ada senarai jemputan yang sudah biasa dijemput setiap kali adanya kenduri. Dalam ramai-ramai jemputan, selalunya ada yang pengunjung tetap, pasti akan datang memeriahkan majlis kenduri yang kita buat di rumah kita. Meraikan jemputan kita, menerima undangan kita seiisi keluarga.

Tuan rumah pasti akan berasa pelik, jika ada sorang dua yang tak hadir tanpa memaklumkan sebab, kita jemput sekali tak hadir, kita mungkin kata dia sibuk dan ada kenduri lain.

Jemput kali kedua tak hadir, kita dah perasan apa yang tak kena dengan mamat ni.

Jemput kali ketiga juga tak hadir? Ni sangat pelik, dia memusuhi kitakah?

Adakah nak dijemput lagi kali keempat?

.................

Ada sejenis undangan, setiap hari, 5 kali...

Tuan rumah tu memanggil pagi, tengahari, petang, senja, malam...

5 kali..., kalau kita dengar, kemudian kita tak pegi sebelah pagi.

Dia jemput lagi tengahari, juga tak pegi tengahari. Petang pun panggil tak datang juga, senja pun tak datang, malam pun tak datang?

Bukan sehari tapi berhari-hari..., tak datang jugak?

Apa agaknya perasaan Tuan Rumah berkenaan?posted by Diana Ishak @ 11:52 AM  
Newer›  ‹Older

ADVERTISINGFOLLOW MEMY BRAND
LABELSMY PREVIOUS POST
MY OLDER POST
TEMPLATE by


BLOGGER