walk on wings, tread in air: Warkah untuk pembaca budiman <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d32934260\x26blogName\x3dwalk+on+wings,+tread+in+air\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_HOSTED\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://www.dianaishak.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://www.dianaishak.com/\x26vt\x3d8062139435797511136', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
CONTACT ME

aveo757@yahoo.com

See my complete profile
TRAFFIC
Visitor Counter
MY VIDEO


TESTIMONI GREENAARD


Warkah untuk pembaca budiman
2007-02-27

Hadirin hadirat yang dirahmati Allah,

Adapun kiranya diketika ini aku amatla busy dengan kejer yang menimbun serta appointment yang bersusun. Dengan demikian aku mengistiharkan blog ini akan dikomakan buat beberapa ketika sehingga ke suatu keadaan di mana aku boleh bernafas dengan sempurna seperti biasa. Skang ni agak mencungap sket. Anda masih boleh menggunakan talian hayat yang lain untuk menghubungi saya.

p/s : wehhh, kalau aku nak tukar komen aku ke haloscan adekah ini bermakna komen2 aku yang lama ni akan hilang begitu saje? bagaimanakah untuk menretrievenya? tolong ajar.

Sekian,
AKU BUTA I.T.

posted by Diana Ishak @ 10:50 PM  
Newer›  ‹Older

HIGHLIGHT PROMO

SEARCH

MEDIA CHANNELS
MY PREVIOUS POST
MY OLDER POST
MY TRAVEL DIARY
TEMPLATE by


BLOGGER